•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Grudzien 2017
PNWTSRCZPTSOND
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
18/12/2017
Skrócony czas pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w dniu 18 grudnia - poniedziałek


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Oświata / Stypendium dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego na rok szkolny, akademicki 2017-2018

         Stypendium dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego na rok szkolny, akademicki 2017-2018


 

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że będzie realizował  na rok szkolny i akademicki 2017/2018 program stypendialny  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które:

- na stałe zamieszkują na terenie Województwa Wielkopolskiego,
- uczą się lub studiują w trybie dziennym,
- średnia za poprzedni rok nauki dla uczniów wynosi min. 4,21, dla studentów 4,01,
- średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650,00 zł netto. (w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej  o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 740,00 zł ).

Zainteresowani mogą składać wnioski wraz z pełną dokumentacją w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu  Starostwa Powiatowego w Słupcy w nieprzekraczalnym terminie:

- uczniowie od 25.08. 2017 r. -  do 25.09.2017 r.
- studenci/słuchacze od 18.09.2017 r. - do 20.10.2017 r.


Wzór wniosku o przyznanie stypendium można otrzymać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu  Starostwa Powiatowego w Słupcy, bądź też pobrać poniżej            w formacie PDF.

Wymagane dokumenty:

1. Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny/akademicki uzyskanej przez wnioskującego, z wyłączeniem ust. 2 i 3.
2. Kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (tzn. III klasy gimnazjum) ucznia I roku szkoły ponadgimnazjalnej ( oryginał świadectwa do wglądu                  w  Starostwie Powiatowym).
3. Kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (dot. ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej) studenta I roku (oryginał świadectwa do wglądu w Starostwie Powiatowym), z wyłączeniem ust 1 i 2.
4. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta,   w momencie składania wniosku (dot. ust.1-3).
5. Zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy wraz z dokumentem poświadczającym o stałym zameldowaniu wszystkich wykazanych w niniejszym zestawieniu osób – zgodnie z Załącznikiem nr 4.
6. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy  o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia/słuchacza/studenta z wyłączeniem osób dot. ust.7.
7. Oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok kalendarzowy/rozliczeniowy członków wchodzących w skład rodziny wnioskującego w przypadku gdy  rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne lub  w formie karty podatkowej – zgodnie z Załącznikiem nr 5.
8. Zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta i gminy w przypadku gdy dotyczy.
9. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy – zgodnie       z Załącznikiem nr 6.
10. Kserokopię aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną ( oryginał do wglądu w  Starostwie Powiatowym).
11. Oświadczenie potwierdzające status rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci – zgodnie z Załącznikiem nr 7.
12. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej poniżej 16 roku życia z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, (oryginał do wglądu w Starostwie Powiatowym).
13. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej powyżej 16 roku życia, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS, z zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu w Starostwie Powiatowym).
14. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności gdy w rodzinie wnioskującego jest osoba niepełnosprawna, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania                  o niepełnosprawności bądź od orzecznika ZUS, (oryginał do wglądu w  Starostwie Powiatowym).

15. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo do  przedłożenia innych dokumentów potwierdzających sytuację rodziny.
pdf

doc

doc

doc

doc

doc

doc
     czytan : 397