•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Listopad 2017
PNWTSRCZPTSOND
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
   
   


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Powiat / Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego

         Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego


 

 

                                                            O G Ł O S Z E N I E                                              

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie Powiatowe z dnia 21 kwietnia 2017roku

        Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm. ) oraz uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020 uchwala się co następuje:

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania

w zakresie

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ DZIAŁAŃ NA RZECZ REGIONU SŁUPECKIEGO

 

Środki publiczne przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania publicznego wynoszą   2 500,00 zł.

Rodzaj zadania:

Konkurs fotograficzny

Zadanie finansowane z działu 921 rozdz. 92195

Wnioski z opisem projektu, który ma być dofinansowany i preliminarzem wydatków należy składać na formularzu ofert, określonym we wzorze zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia  17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru ofert ramowych wzorów umów oraz sprawozdań,. Druki ofert  dostępne są na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego
w Biuletynie Informacji Publicznej- Komunikaty i ogłoszenia.

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

   1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

       pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)

   2.Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku  
       Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
       do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
       i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

   3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

   4. Spółdzielnie socjalne

   4. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące

       spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
       ( Dz. U. z 2016r., poz. 176, ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku

       oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie  przeznaczają zysku

      do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

   5. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy

       z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające

       wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

       Oferta wspólna wskazuje :

a)      jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy.

b)      sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie wobec organu

      administracji publicznej.

      Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami określającą zakres
      ich świadczeń składających na realizację zadania publicznego, należy załączyć do umowy

      o wsparcie realizacji zadania.

      Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy składające

      ofertę wspólną, ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania o których mowa
      w art. 16 ust.1 w/w ustawy.

II. Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:

1. Prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na terenie

     Powiatu Słupeckiego.

     2. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu

         terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.

         Druki oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie

         Informacji Publicznej-Komunikaty i ogłoszenia.

      3. Posiadać własne konto bankowe.

III. Zasady przyznawania dotacji:

     1. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.

     2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

     3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub   

przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być 

niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest

         do  przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

     4.Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty wybrane zostaną
         w postępowaniu konkursowym.

    5.  Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:

         a)   zakupy inwestycyjne,

         b) pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji,
               poza zakresem realizacji zadania publicznego.

IV. Warunki i terminy realizacji zadania

1        Realizacja zleconego zadania ,organizacji pozarządowej  następuje po zawarciu umowy

 między Powiatem  a organizacją pozarządową, której oferta została wybrana.   

2.   Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

         - dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania 
              dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

         -    sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania.

     3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania.

         Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi zawartymi
         w podpisanej umowie, sporządzone wg  wzoru   określonego  w   Rozporządzeniu   Ministra

          Pracy  i  Polityki  Społecznej,  z  dnia  17 sierpnia 2016 roku (Dz. U. z 2016r.  poz. 1300).                

      4.Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy,

          chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie
           podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania , należy określić rodzaj        podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji       zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy,  który współrealizuje część

zadania poprzez sprzedaż usług, których zakupu -za pośrednictwem środków pochodzących
          z dotacji – dokonuje organizacja, której zlecono realizację zadania.

     5. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi 
           umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym
           w umowie.

     6.   Termin realizacji zadania należy określić w ofercie, jednak nie dłuższy niż do 31.12.2017r.

V. Termin i miejsce składania ofert

     Adres pod którym należy składać oferty:

     Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20,  wejście F - sekretariat. tel. 63 2758600,

     Oferty należy  składać w zamkniętych   kopertach, z oznaczeniem nazwy

      zadania i w formie pisemnej, w terminie do dnia  15 maja 2017 roku do godz. 1200.

     Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane
     za nieważne.

     O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy.

     Nie będą przyjmowane oferty składane drogą elektroniczną oraz faksem.

VI. Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty

            Do oferty należy dołączyć:

1. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:

 - dla fundacji i stowarzyszeń: wypis z  Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru

    Starostwa.

2. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu. W przypadku Oddziału terenowego organizacji

    składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego

dla przedstawicieli w/w oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem w KRS) do składania w  imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania  (w tym rozliczenia dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.

3. Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności.

4. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej

    działalności.

5. W przypadku złożenia kserokopii załączników : statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego,  

sprawozdania finansowego osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

6.  Osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym

imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację

o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania

z innych źródeł oraz deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

VII.  Treść, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

     1. Oceny złożonych ofert dokonuje według kryteriów podanych niżej, powołana Komisja

        Konkursowa i przedkłada je Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.

     2. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru oferty i decyduje o wysokości środków na wsparcie

         realizowanego zadania.

     3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.

     4. Komisja przy rozpatrywaniu ofert oceniać będzie: możliwość realizacji zadania

        publicznego przez organizacje pozarządową, przedstawioną  kalkulację kosztów realizacji

        zadania, kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania, wkład rzeczowy, udział

        osób - w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz rzetelność

       i terminowość   rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w latach poprzednich.

   VIII.  Kryteria szczegółowe wyboru oferty: 

1)      zgodność celów projektu z zadaniami ustalonymi przez Radę Powiatu                  10

2)      wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji    10

3)      zasięg terytorialny działań objętych projektem                                                         10

4)      liczba uczestników objętych zadaniem                                                                      10

5)      liczba osób zaangażowanych w realizację zadania                                                    10

6)      inne zewnętrzne źródła finansowania zadania                                                           10

7)      dokonania organizacji i doświadczenia w realizacji projektów                                 10              

8)      perspektywa kontynuacji projektu oferty                                                                   10

9)      współpraca z innymi instytucjami                                                                              10

10)  poprawność złożonej dokumentacji projektu                                                             10

Każde kryterium szczegółowe jest ocenione w skali od 1 do 10 pkt.

Wsparcie realizacji zadania otrzymają oferenci, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt.

Minimalna wymagana ilość pkt warunkująca uzyskanie dofinansowania wynosi 70 pkt.

Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Słupcy.

Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy
w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

W roku poprzednim w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zostało zrealizowane zadanie pt. Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku” - zadanie wsparte kwotą w wysokości 2 500,00 zł.

Wyjaśnień w sprawie ogłoszonego konkursu udzielać będzie:

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, tel. 63 275 86 16.

                                                                                                    

                                                                                                            Przewodniczący Zarządu

                                                                                                            

                                                                                                              /-/ Mariusz ROGA

 
pdf
     czytan : 444