•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Listopad 2017
PNWTSRCZPTSOND
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
   
   
22/11/2017
22 listopada Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Informator / Edukacja / Stypendium dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego na rok szkolny, akademicki 2012-2013

         Stypendium dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego na rok szkolny, akademicki 2012-2013
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu rozpoczął realizację programu stypendialnego dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

  O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które:

- na stałe zamieszkują na terenie Województwa Wielkopolskiego,
- uczą się lub studiują w trybie dziennym,
- średnia za poprzedni rok nauki dla uczniów wynosi min. 4,21, dla studentów 4,01,
- średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 504,00 zł. netto. (w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 600,00 zł ).

Zainteresowani mogą składać wnioski wraz z pełną dokumentacją w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Słupcy w nieprzekraczalnym terminie:

- uczniowie do 25.09.2012r.
- studenci/słuchacze do 20.10.2012r.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium można otrzymać w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Słupcy, bądź też pobrać poniżej w formacie PDF.

Wymagane dokumenty:

1. Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok
szkolny/akademicki uzyskanej przez wnioskującego, z wyłączeniem ust.2 i 3.
2. Kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (tzn. III klasy gimnazjum) ucznia I roku szkoły ponadgimnazjalnej ( oryginał świadectwa do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu).
3. Kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (dot. ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej) studenta I roku (oryginał świadectwa do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu), z wyłączeniem ust 1 i 2.
4. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta, w momencie składania wniosku (dot. ust.1-3).
5. Zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy wraz z dokumentem poświadczającym o stałym zameldowaniu wszystkich wykazanych w niniejszym zestawieniu osób – zgodnie z Załącznikiem nr 4.
6. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia/słuchacza/studenta z wyłączeniem osób dot. ust.7.
7. Oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok kalendarzowy/rozliczeniowy członków wchodzących w skład rodziny wnioskującego w przypadku gdy: prowadzą działalność gospodarczą, rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, w formie karty podatkowej – zgodnie z Załącznikiem nr 5.
8. Zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta i gminy w przypadku gdy dotyczy.
9. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy – zgodnie z Załącznikiem nr 6.
10. Kserokopie aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną ( oryginał do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu).
11. Oświadczenie potwierdzające status rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci – zgodnie z załącznikiem nr 7.
12. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej poniżej 16 roku życia z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,( oryginał do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu).
13. Kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej powyżej 16 roku życia, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności , z zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu).
14. Kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności gdy w rodzinie wnioskującego jest osoba niepełnosprawna, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, (oryginał do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu).
15. Inne dokumenty wymagane przez Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta na prawach powiatu w celu weryfikacji złożonego wniosku o przyznanie stypendium.pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf
     czytan : 4990